حوزه خدمات

نیرو-همکاران شاغل در حوزه خدمات

  • مقطعدانشگاهرشتهمعدلسال اخذ مدرک 
    Add a new row
  • نام واحدپست یا مسئولیتمدت به ماه 
    Add a new row
  • عنوان وظیفهشرح وظیفهمیزان تکرار در هفتهزمان مورد نیازاظهار نظر مدیرتوضیحات ضروری 
    Add a new row