بازدید از مرکز علمی کاربردی کشت وصنعت سبز کردستان

گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر کامران چپی روز دو­شنبه مورخ ۳۰/۷/۹۷ از مرکز علمی کاربردی کشت وصنعت سبز کردستان بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.