ایجاد و انتشار محتوی آموزشی چندرسانه‌ای در دروس دانشگاهی

ایجاد و انتشار محتوی آموزشی چندرسانه‌ای در دروس دانشگاهی

 • استاد، :دکتر فرورش
  تاریخ برگزاری:
  محل برگزاری :
  ساعت:
  .شرایط متقاضی: همه اعضاء هیات علمی .
  سر فصل:
  -