اهداف

اهداف : یکی از مهمترین وظایف دانشگاه تضمین کیفیت و ایجاد راهکارهای لازم برای بهبود کیفیت در امور آموزشی، پژوهشی و پرورشی است. هدف مدیریت نظارت وارزیابی آسیب شناسی، ارایه راهکارها و ایجاد زمینه لازم برای تضمین و بهبود کیفیت در دانشگاه می­باشد.

آئین‌ نامه‌ تشکیل‌ دفاتر نظارت‌ و ارزیابی‌ در دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ و پژوهشی‌

مقدمه‌ :

بر اساس‌ مفاد ماده‌ ۵ اساسنامه‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزیابی‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ و پژوهشی‌ مصوب‌ چهارمین‌ جلسه‌ مورخ‌ ۱/۷/۷۷ شورای‌ نظارت‌ و ارزیابی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ ، در هر یک‌ از دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ و پژوهشی‌ (که‌ از این‌ پس‌ در این‌ آئین‌ نامه‌ موسسه‌ نامیده‌ می‌ شود) ، دفتر نظارت‌ وارزیابی‌ با اهداف‌ ، وظایف‌ وتشکیلات‌ زیر تحت‌ نظر ریاست‌ موسسه‌ تشکیل‌ می‌ شود .

ماده‌ ۱ : هدف‌

تحقق‌ اهداف‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزیابی‌ موسسه‌ و وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌

ماده‌ ۲ : وظایف‌

۲ـ۱) اجرای‌ مصوبات‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزیابی‌ موسسه‌

۲ـ۲) ایجاد هماهنگی‌ با واحدهای‌ تابعه‌ در موسسه‌ به‌ منظور جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌ و آمار مورد نیاز

۲ـ۳) تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌ و ارائه‌ گزارش‌ به‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزیابی‌ موسسه‌

تبصره ‌) قبل‌ از ارائه‌ گزارش‌ مربوط به‌ هر معاونت‌ ، نسخه‌ ای‌ از آن‌ جهت‌ اطلاع‌ به‌ معاونت‌ ذیربط ارسال‌

می‌ شود .

۲ـ۴) همکاری‌ با گروههای‌ اعزامی‌ نظارت‌ وارزیابی‌ از طرف‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ .

۲ـ۵) ایجاد هماهنگی‌ و ارتباط میان‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزیابی‌ موسسه‌ و دفتر نظارت‌ و ارزیابی‌ آموزش‌ عالی‌

ماده‌ ۳ : تشکیلات‌

دفتر نظارت‌ و ارزیابی‌ موسسه‌ زیر نظر مستقیم‌ رئیس‌ موسسه‌ فعالیت‌ می‌ نماید . مدیر این‌ دفتر یکی‌ از

اعضای‌ هیات‌ علمی‌ موسسه‌ است‌ که‌ به‌ پیشنهاد نایب‌ رئیس‌ شورای‌ نظارت ‌ و ارزیابی‌ موسسه‌ و حکم‌

رئیس‌ موسسه‌ برای‌ مدت‌ ۲ سال‌ منصوب‌ می‌ شود و دبیری‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزیابی‌ موسسه‌ را به‌ عهده‌

می‌ گیرد و انتصاب‌ مجدد وی‌ نیز بلامانع‌ است‌ .

تعداد کارکنان‌ دفتر در موسسات‌ بشرح‌ زیر است‌ :

۳ـ۱) دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ دراین‌ موسسات‌ تعداد کارکنان‌ دفتر نظارت‌ و ارزیابی‌ با توجه‌ به‌

تعداد دانشجویان‌ موسسه‌ بشرح‌ زیر تعیین‌ می‌ شود :

۳ـ۱ـ۱) تعداد کارکنان‌ دفتر نظارت‌ و ارزیابی‌ موسساتی‌ که‌ دانشجویان‌ آنها تا ده‌ هزار نفر است‌ با تشخیص‌

رئیس‌ موسسه‌ بین‌ چهار تا نه‌ نفر بشرح‌ زیر خواهد بود.

ـ تا سه‌ نفر عضو هیات‌ علمی‌ صاحبنظر

ـ تا سه‌ نفر کارشناس‌ با سابقه‌ و متعهد با حداقل‌ مدرک‌ تحصیلی‌ کارشناسی‌

ـ تا دو نفر کمک‌ کارشناس‌ ترجیحا آشنا به‌ امور آمار و جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌

– یک‌ نفر کارمند با حداقل‌ مدرک‌ تحصیلی‌ دیپلم‌ به‌ عنوان‌ ماشین‌ نویس‌ و مسئول‌ دبیرخانه‌ دفتر

۳ـ۱ـ۲) تعداد کارکنان‌ دفتر نظارت‌ و ارزیابی‌ موسساتی‌ که‌ دانشجویان‌ آنها بین‌ ده‌ هزار تا بیست‌ هزار نفر

می‌ باشد با تشخیص‌ رئیس‌ موسسه‌ بین‌ چهار تا دوازده‌ نفر مرکب‌ از ، تا چهارنفر عضو هیات‌ علمی‌ ،

تا چهار نفر کارشناس‌ ، تا سه‌ نفر کمک‌ کارشناس‌ و یک‌ نفر مسئول‌ دبیرخانه‌ با مشخصات‌ فوق‌ است‌ .

۳ـ۱ـ۳) تعداد کارکنان‌ دفتر نظارت‌ و ارزیابی‌ موسساتی‌ که‌ دانشجویان‌ آنها بین‌ بیست‌ هزار تا سی‌ هزار نفر

می‌ باشد با تشخیص‌ رئیس‌ موسسه‌ بین‌ چهار تا پانزده‌ نفر مرکب‌ از ، تا پنج‌ نفر عضو هیات‌ علمی‌ ،

تا پنج‌ نفر کارشناس‌، تا پنج‌ نفر کمک‌ کارشناس‌ و یک‌ نفر مسئول‌ دبیرخانه‌ با مشخصات‌ فوق‌ الذکر

می باشد .

۳ـ۱ـ۴) تعداد کارکنان‌ دفتر نظارت‌ وارزیابی‌ موسساتی‌ که‌ دانشجویان‌ آنها بیشتر از سی‌ هزار نفر است‌ ، با

پیشنهاد رئیس‌ موسسه‌ و تصویب‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزیابی‌ آموزش‌ عالی‌ تعیین‌ خواهد شد .

۳ـ۲) موسسات‌ پژوهشی‌

در موسساتی‌ که‌ تا شش‌ گروه‌ پژوهشی‌ دارند کارکنان‌ دفتر به‌ شرح‌ زیر خواهند بود :

ـ یک‌ نفر عضو هیات‌ علمی‌ صاحبنظر (با حفظ وظایف‌ پژوهشی‌)

ـ یک‌ نفر کارشناس‌ با سابقه‌ و متعهد با حداقل‌ مدرک‌ تحصیلی‌ کارشناسی‌

ـ یک‌ نفر کارمند با حداقل‌ مدرک‌ تحصیلی‌ دیپلم‌ با عنوان‌ ماشین‌ نویس‌ و مسئول‌ دبیرخانه‌ دفتر

تبصره ‌) در موسساتی‌ که‌ تعداد گروههای‌ پژوهشی‌ آنها بین‌ هفت‌ تا دوازده‌ می‌ باشد ، یک‌ نفر هیات‌

علمی‌ و یک‌ نفر کمک‌ کارشناس‌ به‌ کارکنان‌ دفتر اضافه‌ می‌ شود . در موسساتی‌ که‌ تعداد

گروههای‌ پژوهشی‌ آنها بین‌ سیزده‌ تا هجده‌ می‌ باشد یک‌ نفر هیات‌ علمی‌ ، یک‌ نفر کارشناس‌

و یک‌ نفر کمک‌ کارشناس‌ به‌ کارکنان‌ دفتر اضافه‌ می‌ شود . در موسساتی‌ که‌ تعداد گروههای‌

پژوهشی‌ آنها بیشتر از هجده‌ می‌ باشد ، به‌ ازای‌ هر شش‌ گروه‌ پژوهشی‌ اضافی‌ مجددا یک‌

نفر هیات‌ علمی‌ ، یک‌ نفر کارشناس‌ و یک‌ نفر کمک‌ کارشناس‌ به‌ کارکنان‌ دفتر اضافه‌ می‌ شود.

در این‌ مورد چنانچه‌ تعداد گروه‌ پژوهشی‌ اضافی‌ کمتر از شش‌ باشد فقط یک‌ نفر کارشناس‌ به‌

کارکنان‌ دفتر اضافه‌ می‌ شود .

ماده ‌ ۴ : این‌ آئین‌ نامه‌ در چهار ماده‌ و یازده‌ بند و دو تبصره‌ در تاریخ‌ ۱/۷/۷۷ در جلسه‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزیابی‌

آموزش‌ عالی بررسی‌ و به‌ تصویب‌ وزیر فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ رسید