اهداف

اهداف : یکی از مهمترین وظایف دانشگاه تضمین کیفیت و ایجاد راهکارهای لازم برای بهبود کیفیت در امور آموزشی، پژوهشی و پرورشی است. هدف مدیریت نظارت وارزیابی آسیب شناسی، ارایه راهکارها و ایجاد زمینه لازم برای تضمین و بهبود کیفیت در دانشگاه می­باشد.

آئين‌ نامه‌ تشکيل‌ دفاتر نظارت‌ و ارزيابی‌ در دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ و پژوهشی‌

مقدمه‌ :

بر اساس‌ مفاد ماده‌ ۵ اساسنامه‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزيابی‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ و پژوهشی‌ مصوب‌ چهارمين‌ جلسه‌ مورخ‌ ۱/۷/۷۷ شورای‌ نظارت‌ و ارزيابی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ ، در هر يک‌ از دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ و پژوهشی‌ (که‌ از اين‌ پس‌ در اين‌ آئين‌ نامه‌ موسسه‌ ناميده‌ می‌ شود) ، دفتر نظارت‌ وارزيابی‌ با اهداف‌ ، وظايف‌ وتشکيلات‌ زير تحت‌ نظر رياست‌ موسسه‌ تشکيل‌ می‌ شود .

ماده‌ ۱ : هدف‌

تحقق‌ اهداف‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزيابی‌ موسسه‌ و وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌

ماده‌ ۲ : وظايف‌

۲ـ۱) اجرای‌ مصوبات‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزيابی‌ موسسه‌

۲ـ۲) ايجاد هماهنگی‌ با واحدهای‌ تابعه‌ در موسسه‌ به‌ منظور جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌ و آمار مورد نياز

۲ـ۳) تجزيه‌ و تحليل‌ اطلاعات‌ و ارائه‌ گزارش‌ به‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزيابی‌ موسسه‌

تبصره ‌) قبل‌ از ارائه‌ گزارش‌ مربوط به‌ هر معاونت‌ ، نسخه‌ ای‌ از آن‌ جهت‌ اطلاع‌ به‌ معاونت‌ ذيربط ارسال‌

می‌ شود .

۲ـ۴) همکاری‌ با گروههای‌ اعزامی‌ نظارت‌ وارزيابی‌ از طرف‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ .

۲ـ۵) ايجاد هماهنگی‌ و ارتباط ميان‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزيابی‌ موسسه‌ و دفتر نظارت‌ و ارزيابی‌ آموزش‌ عالی‌

ماده‌ ۳ : تشکيلات‌

دفتر نظارت‌ و ارزيابی‌ موسسه‌ زير نظر مستقيم‌ رئيس‌ موسسه‌ فعاليت‌ می‌ نمايد . مدير اين‌ دفتر يکی‌ از

اعضای‌ هيات‌ علمی‌ موسسه‌ است‌ که‌ به‌ پيشنهاد نايب‌ رئيس‌ شورای‌ نظارت ‌ و ارزيابی‌ موسسه‌ و حکم‌

رئيس‌ موسسه‌ برای‌ مدت‌ ۲ سال‌ منصوب‌ می‌ شود و دبيری‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزيابی‌ موسسه‌ را به‌ عهده‌

می‌ گيرد و انتصاب‌ مجدد وی‌ نيز بلامانع‌ است‌ .

تعداد کارکنان‌ دفتر در موسسات‌ بشرح‌ زير است‌ :

۳ـ۱) دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ دراين‌ موسسات‌ تعداد کارکنان‌ دفتر نظارت‌ و ارزيابی‌ با توجه‌ به‌

تعداد دانشجويان‌ موسسه‌ بشرح‌ زير تعيين‌ می‌ شود :

۳ـ۱ـ۱) تعداد کارکنان‌ دفتر نظارت‌ و ارزيابی‌ موسساتی‌ که‌ دانشجويان‌ آنها تا ده‌ هزار نفر است‌ با تشخيص‌

رئيس‌ موسسه‌ بين‌ چهار تا نه‌ نفر بشرح‌ زير خواهد بود.

ـ تا سه‌ نفر عضو هيات‌ علمی‌ صاحبنظر

ـ تا سه‌ نفر کارشناس‌ با سابقه‌ و متعهد با حداقل‌ مدرک‌ تحصيلی‌ کارشناسی‌

ـ تا دو نفر کمک‌ کارشناس‌ ترجيحا آشنا به‌ امور آمار و جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌

– يک‌ نفر کارمند با حداقل‌ مدرک‌ تحصيلی‌ ديپلم‌ به‌ عنوان‌ ماشين‌ نويس‌ و مسئول‌ دبيرخانه‌ دفتر

۳ـ۱ـ۲) تعداد کارکنان‌ دفتر نظارت‌ و ارزيابی‌ موسساتی‌ که‌ دانشجويان‌ آنها بين‌ ده‌ هزار تا بيست‌ هزار نفر

می‌ باشد با تشخيص‌ رئيس‌ موسسه‌ بين‌ چهار تا دوازده‌ نفر مرکب‌ از ، تا چهارنفر عضو هيات‌ علمی‌ ،

تا چهار نفر کارشناس‌ ، تا سه‌ نفر کمک‌ کارشناس‌ و يک‌ نفر مسئول‌ دبيرخانه‌ با مشخصات‌ فوق‌ است‌ .

۳ـ۱ـ۳) تعداد کارکنان‌ دفتر نظارت‌ و ارزيابی‌ موسساتی‌ که‌ دانشجويان‌ آنها بين‌ بيست‌ هزار تا سی‌ هزار نفر

می‌ باشد با تشخيص‌ رئيس‌ موسسه‌ بين‌ چهار تا پانزده‌ نفر مرکب‌ از ، تا پنج‌ نفر عضو هيات‌ علمی‌ ،

تا پنج‌ نفر کارشناس‌، تا پنج‌ نفر کمک‌ کارشناس‌ و يک‌ نفر مسئول‌ دبيرخانه‌ با مشخصات‌ فوق‌ الذکر

می باشد .

۳ـ۱ـ۴) تعداد کارکنان‌ دفتر نظارت‌ وارزيابی‌ موسساتی‌ که‌ دانشجويان‌ آنها بيشتر از سی‌ هزار نفر است‌ ، با

پيشنهاد رئيس‌ موسسه‌ و تصويب‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزيابی‌ آموزش‌ عالی‌ تعيين‌ خواهد شد .

۳ـ۲) موسسات‌ پژوهشی‌

در موسساتی‌ که‌ تا شش‌ گروه‌ پژوهشی‌ دارند کارکنان‌ دفتر به‌ شرح‌ زير خواهند بود :

ـ يک‌ نفر عضو هيات‌ علمی‌ صاحبنظر (با حفظ وظايف‌ پژوهشی‌)

ـ يک‌ نفر کارشناس‌ با سابقه‌ و متعهد با حداقل‌ مدرک‌ تحصيلی‌ کارشناسی‌

ـ يک‌ نفر کارمند با حداقل‌ مدرک‌ تحصيلی‌ ديپلم‌ با عنوان‌ ماشين‌ نويس‌ و مسئول‌ دبيرخانه‌ دفتر

تبصره ‌) در موسساتی‌ که‌ تعداد گروههای‌ پژوهشی‌ آنها بين‌ هفت‌ تا دوازده‌ می‌ باشد ، يک‌ نفر هيات‌

علمی‌ و يک‌ نفر کمک‌ کارشناس‌ به‌ کارکنان‌ دفتر اضافه‌ می‌ شود . در موسساتی‌ که‌ تعداد

گروههای‌ پژوهشی‌ آنها بين‌ سيزده‌ تا هجده‌ می‌ باشد يک‌ نفر هيات‌ علمی‌ ، يک‌ نفر کارشناس‌

و يک‌ نفر کمک‌ کارشناس‌ به‌ کارکنان‌ دفتر اضافه‌ می‌ شود . در موسساتی‌ که‌ تعداد گروههای‌

پژوهشی‌ آنها بيشتر از هجده‌ می‌ باشد ، به‌ ازای‌ هر شش‌ گروه‌ پژوهشی‌ اضافی‌ مجددا يک‌

نفر هيات‌ علمی‌ ، يک‌ نفر کارشناس‌ و يک‌ نفر کمک‌ کارشناس‌ به‌ کارکنان‌ دفتر اضافه‌ می‌ شود.

در اين‌ مورد چنانچه‌ تعداد گروه‌ پژوهشی‌ اضافی‌ کمتر از شش‌ باشد فقط يک‌ نفر کارشناس‌ به‌

کارکنان‌ دفتر اضافه‌ می‌ شود .

ماده ‌ ۴ : اين‌ آئين‌ نامه‌ در چهار ماده‌ و يازده‌ بند و دو تبصره‌ در تاريخ‌ ۱/۷/۷۷ در جلسه‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزيابی‌

آموزش‌ عالی بررسی‌ و به‌ تصويب‌ وزير فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ رسيد