شاخص های مربوط به :

نکته:

با توجه به اهمیت درستی اطلاعات به جهت تضییع نشدن حقوق دانشکده نهایت دفت در درستی اطلاعات مبذول گردد.

اطلاعا ت مربوط به دو سال می باشد.

—————————————————————————————————————————–

 

Please wait...