هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان

1الگوی و روش های تدریس

 • استاد، : .دکتر مصطفی قادری
  تاریخ برگزاری: 95/8/19
  محل برگزاری : کتابخانه مرکزی دانشگاه
  ساعت: 14تا 18
  .شرایط متقاضی: اعضاء هیات علمی جدید الورود .
  سر فصل:
  -