۱الگوی و روش های تدریس

 • استاد، : .دکتر مصطفی قادری
  تاریخ برگزاری: ۹۵/۸/۱۹
  محل برگزاری : کتابخانه مرکزی دانشگاه
  ساعت: ۱۴تا ۱۸
  .شرایط متقاضی: اعضاء هیات علمی جدید الورود .
  سر فصل:
  -