ارتباط موثر استاد و دانشجو

عنوان کارگاه:   ارتباط موثر استاد و دانشجو

استاد، :.دکتر اردشیر منصوری- دکتری فلسفه علم – مشاور دفتر سیاستگذاری فرهنگی وزارت علوم و تحقیقات فناوری
تاریخ برگزاری:.۲۲ آبانماه
محل برگزاری :…..سالن جلسات دانشکده زبان و ادبیان
ساعت:.۸/۵ الی ۱۲٫٫ /

شرایط متقاضی:

سرفصل:


ارتباط موثر استاد و دانشجو