هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان

1اخلاق حرفه ای

 • استاد، : دکتر بلند همتان
  تاریخ برگزاری: 95/12/4
  محل برگزاری : مرکز نظارت
  ساعت: 14 تا 18
  .شرایط متقاضی: اعضاء هیات علمی جدید الورود .
  سر فصل:
  -