آموزش کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

عنوان کارگاه:   

استاد، :..آقای مراد ویسی
تاریخ برگزاری۲۲ و ۲۳ دیماه 
محل برگزاری :..سالن جلسات معاونت آموزشی 
ساعت:..۸ الی ۱۲٫ /

شرایط متقاضی:

سرفصل:


آموزش کمک های اولیه و فوریت های پزشکی