آشنایی با مقررات و قوانین اموزشی شهریور ۹۷

عنوان کارگاه:   آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی

استاد، :…………………………………………………………….
تاریخ برگزاری:…..۲۵ شهریور ۹۷……..
محل برگزاری :……………………………………………………..
ساعت:……………………………………………………………. /

شرایط متقاضی: ویژه مدرسین حق التدریسی

سرفصل:


ثبت نام: