] 

نظرسنجی

کارگاه‌های برگزار شده در راستای دانش افزایی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اخبار مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه کردستان

هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان