وبینار جلوگیری از هک و نفوذ در بستر دانشگاه

عنوان کارگاه:   وبینار…………

استاد، : هادی گلباغی
تاریخ برگزاری: ۹۹/۱۱/۹
محل برگزاری : فضای مجاری
ساعت:۱۰ الی ۱۲ و ۱۴ الی۱۶

شرایط متقاضی:اساتید، کارکنان، دانشجویان و علاقه مندان

لینگ وبینار

سرفصل:


وبینار جلوگیری از هک و نفوذ در بستر دانشگاه