معرفی مرکز نظارت و ارزیابی

همزمان با تشكيل شوراي نظارت و سنجش آموزش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در اواخر دهة 1360، به منظور كمك به اجراي مصوبات آن و گسترش ارتباط مطلوب وسالم بين دانشگاهها و وزارت متبوع، طبق بخشنامه وزارتي، در هر يك از دانشگاهها دفتري به نام ” دفتر نظارت و سنجش آموزش“ زير نظر معاونت آموزشي دانشگاه تشكيل گرديد. متعاقباً نام دفتر به ”مدیریت نظارت و ارزيابي” تغيير يافت و از نظر جايگاه سازماني نيز پيشنهاد شد تا در هر دانشگاه دفتر نظارت و ارزيابي وظايف خود را مستقيماً زير نظر رئيس دانشگاه به انجام برساند. اين دفتر داراي وظايفي است كه اهم آن عبارتند از:

  1. اجراي مصوبات شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه.
  2. ايجاد هماهنگي با واحدهاي تابعه در دانشگاه به منظور گردآوري اطلاعات و آمار مورد نياز.
  3. تجزيه و تحليل اطلاعات و ارائه گزارش به شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه.
  4. همكاري با گروههاي اعزامي نظارت و ارزيابي از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فنّّاوري.
  5. ايجاد هماهنگي و ارتباط ميان شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه و دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري.