لیست نهایی مدرسین حق التدریس 982

با سلام لیست ذیل امروز و یا حداکثر روز شنبه براساس اعلام قبلی برای امور مالی جهت پرداخت ارسال می گردد ضمنا در حال مذاکره با حوزه اداری و مالی جهت اخذ فرصت برای مدرسین هستیم که پرونده آنها ناقص می باشد.

.مدرسینی که پرونده آنها دارای ناقصی اعلام شده است فرصت دارند تا ساعت 12 تاریخ 22 مهرماه نسبت به رفع نقص اقدام نمایند.


دانشکده علوم انساني و اجتماعي 982

دانشکده ادبيات و زبان های خارجی 982 د

دانشکده علوم پايه د 982

دانشکده کشاورزي 982 د

دانشکده منابع طبيعي 982

دانشکده مهندسي 982pdf

دانشکده هنر و معماري 982pdf

دانشکده بيجار 982 ددpdf