لیست نهایی مدرسین حق التدریس ۹۸۲

با سلام لیست ذیل امروز و یا حداکثر روز شنبه براساس اعلام قبلی برای امور مالی جهت پرداخت ارسال می گردد ضمنا در حال مذاکره با حوزه اداری و مالی جهت اخذ فرصت برای مدرسین هستیم که پرونده آنها ناقص می باشد.

.مدرسینی که پرونده آنها دارای ناقصی اعلام شده است فرصت دارند تا ساعت ۱۲ تاریخ ۲۲ مهرماه نسبت به رفع نقص اقدام نمایند.


دانشکده علوم انساني و اجتماعي ۹۸۲

دانشکده ادبيات و زبان های خارجی ۹۸۲ د

دانشکده علوم پايه د ۹۸۲

دانشکده کشاورزي ۹۸۲ د

دانشکده منابع طبيعي ۹۸۲

دانشکده مهندسي ۹۸۲pdf

دانشکده هنر و معماري ۹۸۲pdf

دانشکده بيجار ۹۸۲ ددpdf