فرم ثبت نام همکاری با گروه های بازدید هیات استانی

اعضا هیات علمی و کارشناسان محترمی که تمایل به همکاری و عضویت در گروه­های اعزامی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی جهت بازدید از مراکز آموزش عالی سطح استان( دانشگاه کردستان، دانشگاه­های آزاد اسلامی، مراکز علمی و کاربردی، دانشگاه­های پیام نور، مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی، دانشگاه فرهنگیان ، آموزشکده ­های فنی و حرفه ای و…) را دارند می توانند تمایل به همکاری خود را با تکمیل فرم ذیل اعلام نمایند.

فرم متقاضیان برای گروه های بازدید هیات استانی