صفحه ارزیابی گروه ها/دانشکده

.

نکته: 

فرم های ارزیابی گروه ها حوزه دانشکده ها


  لینک        عنوان        دانلود


 7     معاون آموزشی      د2

7      معاون پژوهشی        د2

7        مدیر گروه         د2

7       امور عمومی       د2

7        امور مالی         د2


                 فرم مشترک برای پیگیری              
د2

word