صفحه فرم های مدرسان حق التدریس

 

فرم های مدرسان حق التدریسی


فرم شماره یک pdf برای دانلود


فرم شماره یک برای تکمیل آنلاین


فرم شماره 2 برای دانلود


فرم شماره 3برای دانلود


فرم آنلاین برای آپلود فرم های شماره 2و3


تکمیل آنلاین   فرم شماره چهار     


   تکمیل آنلاین   فرم شماره پنج       

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

فرم شماره 6 اطلاعات پایه برای ثبت در سامانه گلستان

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

فرم شماره 7 گواهی شرکت در کارگاه


فرم شماره 8 عدم دریافت حق الزحمه ترم های گذشته


راهنما فرم های 1،2 و 3 برای دانشکدهها       


راهنما فرم های 1،2 و 3 برای متقاضی        


صفحه مدرسین حق التدریس