صفحه فرم های مدرسان حق التدریس

 

فرم های مدرسان حق التدریسی


فرم شماره یک pdf برای دانلود


فرم شماره یک برای تکمیل آنلاین


فرم شماره ۲ برای دانلود


فرم شماره ۳برای دانلود


فرم آنلاین برای آپلود فرم های شماره ۲و۳


تکمیل آنلاین   فرم شماره چهار     


   تکمیل آنلاین   فرم شماره پنج       

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

فرم شماره ۶ اطلاعات پایه برای ثبت در سامانه گلستان

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

فرم شماره ۷ گواهی شرکت در کارگاه


فرم شماره ۸ عدم دریافت حق الزحمه ترم های گذشته


راهنما فرم های ۱،۲ و ۳ برای دانشکدهها       


راهنما فرم های ۱،۲ و ۳ برای متقاضی        


صفحه مدرسین حق التدریس