شرح وظیفه کارکنان

فرم شرح وظیفه کارکنان : منظور عناوین کلیه وظایف قانونی به استناد ابلاغ و سایرامورات واگذار شده از طرف مقام مافوق  می باشد که در شروع فرایند یک بار بصورت آنلاین تکمیل می گردد.

شرح وظیفه کارکنان

  • عنوان فعالیت روزانه 
    Add a new row