ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی دانشگاه

.

.

.

مرکز نظارت و ارزیابی دانشگاه  با تعیین بیش از ۱۵۰ شاخص برای ارزیابی عملکرد گروه های آموزش قرار است طی یک ما اقدام به گردآوری کلیه داد ه های این شاخص دررارتباط با بیش از ۴۰ گروه آموزشی اقدام  نمایند و برای این امر اقدامات ذیل انجام گرفته است.

۱- تعیین بیش از ۱۵۰ شاخص برای ارزیابی گروه ها

۲- طرحی فرم های مربوط روی وب سایت مرکز برای گردآوری اطلاعات شاخص های مورد نظر

۳- تشکیل جلسه با روسای دانشکده ها با حضور رئیس دانشگاه و معاون آموزشی دانشگاه در مرکز نظارت در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۵

۴- تشکیل جلسه با رابطین مرکز نظارت در دانشکده ها