بارگذاری تصویر فرم های شماره ۲ و۳

فرد متقاضی می بایست بعد از طی فرایند های مربوط به فرم های سه گانه تصویر فرم های شماره ۲ و ۳ را بعد از ثبت در دبیرخانه دانشکده مربوط بارگذاری نماید.

لطفا اگر با پسوند pdf ارسال نشد از jpg یا jpeg استفاده بفرمائید.

 

ثبت فرم های شماره 2 و 3