بازدید از مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر عرفان رجبی روز چهارشنبه مورخ ۲/۱۲/۹۶ از مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.