برگزاری کارگاه مفاهیم وب سنجی و نحوه حضور در شبکه های اجتماعی و علمی

مرکز نظارات دانشگاه کردستان برگزار نمود

کارگاه مفاهیم وب سنجی و نحوه حضور در شبکه های اجتماعی و علمی در سالن اجتماعات دانشکده منابع طبیعی  با شرکت ۱۶ نفر از اعضاء هیات علمی به مدتت ۲ ساعت در تاریخ ۲۹/۳/۹۷ توسط آقایان مهندس سعیدی و صلواتی  برگزار گردید.