برگزاری کارگاه فرصت های بین المللی شبکه

مرکز نظارات دانشگاه کردستان برگزار نمود

کارگاه فرصت های بین المللی شبکه  در سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی با شرکت 28 نفر از اعضاء هیات علمی به مدتت 3ساعت در تاریخ 30/3/97 توسط دکتر قباد شفیعی برگزار گردید.