برگزاری کارگاه دانش و علم دیپلماسی

مرکز نظارات دانشگاه کردستان برگزار نمود

کارگاه دانش و علم دیپلماسی در سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی با شرکت ۱۸ نفر از اعضاء هیات علمی به مدتت ۳ساعت در تاریخ ۲۸/۳/۹۷ توسط دکتر خلیل غلامی برگزار گردید.