بخشنامه ها

بخشنامه ها و آئین نامه ها (هیأت نظارت و ارزیابی استانی)

دانلود مشاهده بخشنامه همکاری کلیه دانشگاه ها مؤسسات آموزش عالی با هیأت های نظارت استانی 1
دانلود مشاهده دستورالعمل تشکیل کارگروه های تخصصی هیأت های نظارت و ارزیابی استانی 2
دانلود  مشاهده شیوه نامه تشکیل و فعالیت هیأت های نظارت و ارزیابی استانی 3