بازدید گروه های هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان از مراکز آموزشی استان در آذر ماه

 

    گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر عرفان رجبی روز چهارشنبه مورخ ۱۴/۹/۹۷ از مرکز علمی کاربردی صنایع دستی بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.

    گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر مسعود حیدری زاده روز شنبه مورخ ۱۰/۹/۹۷ از مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.

گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر مسعود حیدری زاده روز شنبه مورخ ۲۴/۹/۹۷ از مرکز علمی کاربردی مدیریت صنعتی بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.

 

گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر صلاح الدین مولانایی ­شنبه مورخ ۱۰/۹/۹۷ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار  بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.

گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر جلال خدایی ­سه­شنبه مورخ ۱۳/۹/۹۷ از دانشگاه پیام نور مرکز سنندج  بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.

گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر کامران چپی دو­شنبه مورخ ۱۲/۹/۹۷ از مرکز علمی کاربردی امام حسین(ع)  بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.

گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر بهمن بهرام نژاد روز چهارشنبه مورخ ۱۴/۹/۹۷ از موسسه غیرانتفاعی ماد بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.

 

گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی خانم دکتر روناک دقیق ­چهارشنبه مورخ ۱۴/۹/۹۷ از دانشکده فنی و حرفه­ای دختران سنندج  بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.

گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی خانم دکتر روناک دقیق ­چهارشنبه مورخ ۲۱/۹/۹۷ از دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مدرس  بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.

گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر امید عیسی نژاد ­چهار­شنبه مورخ ۱۴/۹/۹۷ از دانشگاه پیام نور واحد قروه  بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.