بازدید از مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر

    گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر عرفان رجبی روز چهارشنبه مورخ 30/8/97 از مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.