بازدید از مرکز علمی کاربردی شهرداری دیواندره

گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر جمال سلیمی روز چهارشنبه مورخ ۲/۸/۹۷ از مرکز علمی کاربردی شهرداری دیواندره بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.