بازدید از مرکز علمی کاربردی بیجار

گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر عرفان رجبی روز دو­شنبه مورخ ۳۰/۷/۹۷ از مرکز علمی کاربردی بیجار بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.