بازدید از مرکز علمی کاربردی بازرگانی

گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر کامران چپی دو­شنبه مورخ 28/8/97 از مرکز علمی کاربردی بازرگانی  بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.