بازدید از دانشگاه پیام نور مرکز بیجار

گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر رحمان رحیمی ­سه­شنبه مورخ ۲۹/۸/۹۷ از دانشگاه پیام نور مرکز بیجار  بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.