بازدید از دانشکده فنی و حرفه­ای شهید یزدان­پناه سنندج

گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی خانم دکتر روناک دقیق ­چهارشنبه مورخ ۳۰/۸/۹۷ از دانشکده فنی و حرفه­ای شهید یزدان­پناه سنندج  بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.