صفحه ارزیابی گروه/ معاونت ها

.

 

نکته: 

 فرم های ارزیابی گروه ها حوزه معاونت ها


    لینک          عنوان          دانلود  


7 معاون آموزشی دانشگاه شاخصد2

7   معاون آموزشی دانشگاه گروه د2

7     معاون فرهنگی و اجتماعی   د2

7     مدیریت بودجه و تشکیلات   د2

7         مدیریت امور مالی         د2

 

                  فرم مشترک برای پیگیری             
د2

word