آخرین وضعیت مدرسین حق الندریس 1401

م ح 401 دانشکده علوم انسانی

401 دانشکده زبان و ادبیات

م ح 401 دانشکده علوم پایه

م ح 401 دانشکده بیجار

م ح 401 دانشکده کشاورزی

م ح 401 دانشکده هنر و معماری

401 دانشکده منابع طبیعی

401م ح دانشکده مهندسی (1)