آخرین وضعیت مدرسین حق التدریس ۹۹۱


لیست دوم:لیست تکمیلی مدرسین حق التدریس ۹۹۱ تاریخ گزارش گیری ۲۰ فروردن ۱۴۰۰


لیست اول :

مدرسین محترمی که پرونده آنها دارای نواقص می باشد می توانند حداکثر تا تاریخ ۱۸/۱/۱۴۰۰ نسبت به رفع نواقص مربوط اقدام نمایند . ضمنا لیست نیمسال ۹۹۱ امروز قبل از ظهر برای امور مالی دانشگاه جهت پرداخت ارسال می گردد.


دانشکده کشاورزی ۹۹۱

دانشکده منابع طبیعی

دانشکده زبان و ادبیات ۹۹۱…

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ۹۹۱

دانشکده علوم پایه ۹۹۱

دانشکده مهندسی ۹۹۱

دانشکده هنر و معماری ۹۹۱

دانشکده بیجار ۹۹۱