آخرین وضعیت مدرسین حق التدریس 991


لیست دوم:لیست تکمیلی مدرسین حق التدریس 991 تاریخ گزارش گیری 20 فروردن 1400


لیست اول :

مدرسین محترمی که پرونده آنها دارای نواقص می باشد می توانند حداکثر تا تاریخ 18/1/1400 نسبت به رفع نواقص مربوط اقدام نمایند . ضمنا لیست نیمسال 991 امروز قبل از ظهر برای امور مالی دانشگاه جهت پرداخت ارسال می گردد.


دانشکده کشاورزی 991

دانشکده منابع طبیعی

دانشکده زبان و ادبیات 991…

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 991

دانشکده علوم پایه 991

دانشکده مهندسی 991

دانشکده هنر و معماری 991

دانشکده بیجار 991