هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان

بازدید های پاِییز ۹۶

   –  گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر عرفان رجبی روز سه ­شنبه مورخ ۲۵/۷/۹۶ از مرکز علمی کاربردی بیجار بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.

  • – گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر حمید فرورش روز چهار­شنبه مورخ ۲۶/۷/۹۶ از دانشگاه پیام نور مرکز سقز بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.
  • – گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر مصطفی قادری روز پنج­شنبه مورخ ۲۷/۷/۹۶ از مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.
  • -گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر کامران چپی روز پنج­شنبه مورخ ۲۷/۷/۹۶ از مرکز علمی کاربردی قروه بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ خواهد شد.

-گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر کامران چپی روز پنج­شنبه مورخ ۱۱/۸/۹۶ از مرکز علمی کاربردی کشت و صنعت سبز کردستان بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ و اطلاع رسانی خواهد شد.

-گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر حمید فرورش روز پنج­شنبه مورخ ۶/۸/۹۶ از دانشگاه پیام نور مرکز بیجار بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ و اطلاع رسانی خواهد شد.

-گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر بهزاد ایزدی روز سه شنبه مورخ ۲/۸/۹۶ از دانشگاه پیام نور واحد بانه بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ و اطلاع رسانی خواهد شد.

-گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر مسعود حیدری زاده روز چهارشنبه مورخ ۳/۸/۹۶ از مرکز علمی کاربردی سقز بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ و اطلاع رسانی خواهد شد.

-گروه بازدید منتخب هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان به سرپرستی آقای دکتر صلاح الدین مولانایی روز دوشنبه مورخ ۸/۸/۹۶ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز بازدیدکرد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ و اطلاع رسانی خواهد شد.

هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان