کارگاه مهارت های پیشرفته تدریس ۲۷ شهریور ۹۶

 برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای پیشرفته تدریس ویژه اساتید اعضا هیات علمی در مورخه ۹۶/۶/۲۷

کارگاه مهارت¬های پیشرفته تدریس

.