آشنایی با آئین نامه جدید تخلفات پژوهشی

عنوان کارگاه:   آشنایی با آئین نامه جدید تخلفات پژوهشی

استاد، :.دکتر کیومرث کرمی
تاریخ برگزاری: یکم آبانماماه
محل برگزاری : دانشکده علوم پایه
ساعت:.۹ الی ۱۲ /

شرایط متقاضی: کلیه اعضا هیات علمی

سرفصل:


کارگاه آموزشی آشنایی با آئین نامه جدید تخلفات پژوهشی