هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان

کارگاه آموزشی ویژه اساتید حق التدریس ۱

کارگاه آموزشی ویژه اساتید حق التدریس

 • ، استاد: دکتر سی و سه مرده، بلند همتان ، قادری ...
  تاریخ برگزاری: 94/11/29
  محل برگزاری :تالار فردوسی دانشکده علوم انسانی
  مدت: 13/30- 8
  شرایط متقاضی: اساتید حق التدریس مدعو
  سر فصل: ..

هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان