کارگاه آموزشی ویژه اساتید حق التدریس ۱

کارگاه آموزشی ویژه اساتید حق التدریس

 • ، استاد: دکتر سی و سه مرده، بلند همتان ، قادری ...
  تاریخ برگزاری: ۹۴/۱۱/۲۹
  محل برگزاری :تالار فردوسی دانشکده علوم انسانی
  مدت: ۱۳/۳۰- ۸
  شرایط متقاضی: اساتید حق التدریس مدعو
  سر فصل: ..