گارگاه آشنايي با فرايند نگارش و انتشار كتاب

عنوان کارگاه:   

استاد، :

۱- دكتر نبرد حبيبي
۲- آقاي ماجد مردوخ روحاني
۳- دكتر سيد مهدي حسيني
تاریخ برگزاری: پنجشنبه ۳۱ خرداد ۹۷
محل برگزاری :.دانشکده علوم انسانی/ تالار مستوره اردلان……………………………………………………
ساعت:….۸/۳۰ تا ۱۲/۳۰……………………………………………………….. /

شرایط متقاضی:عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

سرفصل:


ثبت نام:

گارگاه آشنايي با فرايند نگارش و انتشار كتاب