کارگاه ها ج

صفحه کارگاه ها
۱ کارگاه های پیشنهادی مورد نیاز جهت برگزاری برای اعضا هیات علمی

 

۲ کارگاه های پیشنهادی جهت برگزاری توسط  اعضا هیات علمی
         
لیست کارگاهای در دست برگزاری در سال ۹۵
ردیف عنوان کارگاه مدرس ساعت تاریخ برگزاری مخاطبین
۱ الگوها و روش های تدریس ۱ دکتر مصطفی قادری ۱۴ تا ۱۸ ۹۵/۸/۱۹ اعضا هیات علمی جدید(برگزار شد)
۲ مدیریت کلاس درس نوبت اول  دکترناصر شیربیگی ۹۵/۸/۲۶ اعضا هیات علمی جدید (برگزار شد)
۳ آشنایی با تدریس آنلاین دکتر مصطفی قادری ۸ تا ۱۲ ۹۵/۸/۲۷ کلیه اعضا هیات علمی(برگزار شد)
۴ فلسفه تدریس ۱ دکتر کیوان بلندهمتان ۱۴ تا ۱۸ ۹۵/۹/۳ اعضا هیات علمی جدید (برگزار شد)
۵ فلسفه تدریس ۲ دکتر کیوان بلندهمتان ۹۵/۹/۱۷ اعضا هیات علمی جدید
۶ الگوها و روش های تدریس ۲ دکترمصطفی قادری ۹۵/۹/۲۴ اعضا هیات علمی جدید
۷ مدیریت کلاس درس ۲ دکتر ناصر شیربیگی ۹۵/۱۰/۱ اعضا هیات علمی جدید
۸ توسعه حرفه ای ۱ دکتر ناصر شیر بیگی ۹۵/۱۰/۸ اعضا هیات علمی جدید
۹  توسعه حرفه ای ۲ دکتر ناصر شیر بیگی ۹۵/۱۰/۱۵ اعضا هیات علمی جدید
۱۰ سنجش و اندازه گیری  ۱ دکتر مصطفی قادری ۹۵/۱۰/۲۲ اعضا هیات علمی جدید
۱۱ سنجش و اندازه گیری  ۲ دکتر مصطفی قادری ۹۵/۱۰/۲۹ اعضا هیات علمی جدید
۱۲ ایجاد و انتشار محتوی آموزشی چندرسانه‌ای در دروس دانشگاهی دکتر حمید فرورش ۹۵/۱۰/۰ کلیه اعضا هیات علمی
۱۳ اخلاق حرفه ای  ۱ دکتر کیوان بلندهمتان ۱۴ تا ۱۸ ۹۵/۱۲/۴ اعضا هیات علمی جدید
۱۴ اخلاق حرفه ای  ۲ دکتر کیوان بلندهمتان ۹۵/۱۲/۱۱ اعضا هیات علمی جدید
۱۵ نحوه تدوین استاندارد های بین المللی اداره کل استاندارد ۹۵/۱۰/۸ کلیه اعضا هیات علمی
 ۱۶  مکاتبات دانشگاهی به زبان انگلیسی ۹۵/۱۰/۲۱ کلیه اعضا هیات علمی