فرم اعلام دوره های پیشنهادی برای همکاران جهت برگزاری توسط متقاضی

  • مدیران و اعضاء محترم هیات علمی : این فرم به منظور پیشنهاد"عناوین دوره‌های آموزشی مورد نیاز مدیران واعضای هیات علمی دانشگاه" تهیه گرده است. لذا اعضا هیات علمی متقاضی تدریس می توانند دوره های پیشنهادی خود را در فرم ذیل اعلام نمایند .
  • Add a row