کارگاه متقاضی برگزاری

فرم اعلام دوره های پیشنهادی برای همکاران جهت برگزاری توسط متقاضی

  • مدیران و اعضاء محترم هیات علمی : اين فرم به منظور پیشنهاد"عناوين دوره‌هاي آموزشي مورد نياز مدیران واعضاي هيات علمي دانشگاه" تهیه گرده است. لذا اعضا هیات علمی متقاضی تدریس می توانند دوره های پیشنهادی خود را در فرم ذیل اعلام نمایند .
  • Add a new row