هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان

کارگاه برای مدرسین حق التدریس شهریور ۹۶

 برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اساتید حق‌التدریسی جدیدالورد در مورخه ۹۶/۶/۲۹

کارگاه حق التدریس شهریور ۹۶

.

هیأت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان