کارگاه برای مدرسین حق التدریسی بهمن ۹۶

عنوان کارگاه:   کارگاه برای مدرسین حق التدریسی

استاد، :…………………………………………………………….
تاریخ برگزاری:۲۱ بهمن ۹۶
محل برگزاری :ساختمان ۳۰ کلاسه
ساعت: ۸ الی ۱۴/۳۰ /

شرایط متقاضی: فقط مدرسین حق التدریسی

سرفصل: