کارگاه آینده پژوهی ویژه مدیران دانشگاهی

عنوان کارگاه:   

استاد، :…………………………………………………………….
تاریخ برگزاری:نیمه دوم سال ۹۷
محل برگزاری :……………………………………………………..
ساعت:……………………………………………………………. /

شرایط متقاضی:

سرفصل:

ثبت نام: