کارگاه آموزش استفاده از نرم افزار Endnote

عنوان کارگاه:   End note

استاد، :دکتر غلامی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی و آلان ابریشمی دانشجوی دکتری
تاریخ برگزاری:.۹۷
محل برگزاری :……………………………………………………..
ساعت:……………………………………………………………. /

شرایط متقاضی:

سرفصل:


ثبت نام:

کارگاه آموزش استفاده از نرم افزار Endnote