کارگاه آموزش استفاده از نرم افزار اکسل EXCEL

عنوان کارگاه:   

استاد، : دکتر فرورش
تاریخ برگزاری: ۱۴ آذر ۹۷
محل برگزاری :……………………………………………………..
ساعت:۱۴ الی ۱۸ /

شرایط متقاضی:

سرفصل:


ثبت نام:

کارگاه آموزش استفاده از نرم افزار اکسل EXCEL