کارگاه آموزش استفاده از نرم افزار اکسل EXCEL

عنوان کارگاه:   

استاد، : دکتر فرورش
تاریخ برگزاری: ۹۷/۱۰/۳۰
محل برگزاری :.سایت کامپیوتر دانشکده کشاورزی طبقه سوم
ساعت:۱۴/۳۰الی ۱۸

شرایط متقاضی: اعضاء هیات علمی

سرفصل:


ثبت نام:

کارگاه آموزش استفاده از نرم افزار اکسل EXCEL - دی ماه