کارگاه آموزشی نگارش مقاله به زبان انگلیسی

عنوان کارگاه:   مقاله نویسی

استاد :

دکتر فتحی سه شنبه ۲۹ آبانماه از ساعت ۱۴ الی ۱۸

محل برگزاری :سالن جلسات دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دکتر احمدنژاد چهارشنبه ۳۰ آبانماه از ساعت ۱۴ الی ۱۸

محل برگزاری : مستوره اردلان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

شرایط متقاضی:

سرفصل:


ثبت نام:

کارگاه آموزشی مقاله نویسی در نشریات بین المللی