کارگاه آموزشی صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت‌علمی دانشگاه

عنوان کارگاه:   

استاد، :…………………………………………………………….
تاریخ برگزاری:……………………………………………………..
محل برگزاری :……………………………………………………..
ساعت:……………………………………………………………. /

شرایط متقاضی:

سرفصل:


ثبت نام:

کارگاه آموزشی صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت‌علمی دانشگاه