کارگاه آموزشی برای مدرسین حق التدریسی-مرحله دوم

کارگاه آموزشی ویژه اساتید حق التدریس - Copy 1

 • ، استاد: دکتر سی و سه مرده، بلند همتان ، قادری ...
  تاریخ برگزاری: 94/12/22
  محل برگزاری :تالار فردوسی دانشکده علوم انسانی
  مدت:12/30- 8
  شرایط متقاضی: اساتید حق التدریس مدعو
  سر فصل: ..